خدمات پزشک

* تشخيص علل نابارورى و درمان هر كدام
* تعيين جنسيت 
* تخمك اهدايى جنين اهدايى و رحم اجاره اى 
* روشهاى IUI IVF Microinjection ZIFT

 

* تخمدان پلى كيستيك ( عادت هاى نامرتب ، موهاى زايد جوش و ريزش مو )
* كيست تخمدان و درمان ان 
* خون ريزى هاى نامرتب و غير طبيعى رحمى علل و درمان انها 
* تشخيص علل سقطهاى مكرر و درمان انها 
* ميوم ( فيبروم ) رحم ، پوليپ رحم و درمان هر كدام 
* مراقبتهاى قبل از باردارى ، حين باردارى و بعد از ان